1.
Palchikovskiy V, Khramstov I, Kuznetsov A, Pavlogradskiy V. ON DESIGNING IMPEDANCE TUBE WITH GRAZING FLOW. JA [Internet]. 2021 Jun. 1 [cited 2024 Feb. 28];39(39). Available from: https://journalakustika.com/index.php/akustika/article/view/42