Palchikovskiy, V., I. Khramstov, A. Kuznetsov, and V. Pavlogradskiy. “ON DESIGNING IMPEDANCE TUBE WITH GRAZING FLOW”. Journal Akustika, vol. 39, no. 39, June 2021, https://journalakustika.com/index.php/akustika/article/view/42.