[1]
V. Palchikovskiy, I. Khramstov, A. Kuznetsov, and V. Pavlogradskiy, “ON DESIGNING IMPEDANCE TUBE WITH GRAZING FLOW”, JA, vol. 39, no. 39, Jun. 2021.