Kuznetsov, K., Lavrov, V., Moshkov, P., & Rubanovsky, V. (2021). DESIGNING OF RRJ-95NEW-100 AIRCRAFT WITH REGARD TO CABIN NOISE REQUIREMENTS. Journal Akustika, 41(41). https://doi.org/10.36336/akustika20214134