Palchikovskiy, V., Khramstov, I., Kuznetsov, A., & Pavlogradskiy, V. (2021). ON DESIGNING IMPEDANCE TUBE WITH GRAZING FLOW. Journal Akustika, 39(39). Retrieved from https://journalakustika.com/index.php/akustika/article/view/42