(1)
Palchikovskiy, V.; Khramstov, I.; Kuznetsov, A.; Pavlogradskiy, V. ON DESIGNING IMPEDANCE TUBE WITH GRAZING FLOW. JA 2021, 39.