[1]
Palchikovskiy, V., Khramstov, I., Kuznetsov, A. and Pavlogradskiy, V. 2021. ON DESIGNING IMPEDANCE TUBE WITH GRAZING FLOW. Journal Akustika. 39, 39 (Jun. 2021).